درباره ما

رسانه ها در کنار قوای سه گانه حکومتی به عنوان رکن چهارم در تقویت روند دموکراسی جامعه خواهد داشت و مخاطب رسانه ها و یا موضوع کارکرد رسانه‌ها ذهنیت و روح و روان مردم است و به همین دلیل و با تاثیر گذاری که رسانه ها دارد، نقش اساسی را در جامعه ایفا می کند و یکی از مهم ترین و اساسی ترین رسالتی که برای رسانه ها تعریف شده این است که رسانه ها باید اطلاع رسانی دقیق و درستی را به مردم داشته باشند و مردم را از آنچه که اتفاق می افتد باید به صورت شفاف و دقیق مطلع نمایند. همان طوری که افغانستان از عنوان جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی برخوردار است مهم ترین مسئولیت اساسی رسانه ها در این کشور این است که در درجه اول فرهنگ اسلامی و ملی مطابق روحیه اسلامی و سنتی بودن جامعه از زاویه آزادی فکر و اندیشه بپردازند. رسانه ها مطابق خواسته ها و ضروریات جامعه اسلامی برنامه و اطلاع رسانی در تداوم فعالیت شان اهداف اساسی و ملی مخصوصا وحدت ملی را مد نظر بگیرند و برای مردم برنامه های مفید علمی وآموزشی و هر آنچه که از لحاظ مادی و معنوی، روحی و جسمی برای جامعه افغانستان مفید باشد، رسانه ها جهت آگاهی دهی درست تلاش نمایند.به طور کلی رسانه‌ها در کشور اسلامی مهم ترین وظیفه را در گسترش معروف و پیکار بامنکر برعهده دارند و سلامت عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی هر کشور به میزان توفیق، رسانه ها و مطبوعات و دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی، در دو اصل بزرگ “امر به معروف ” و”نهی ازمنکر” بستگی دارد . “جواجتماعی ” ،‌حاصل میزان “معروف شناسی ” معروف گرایی ” و”منکرستیزی” دست اندکاران رسانه هاست .فلسفه حیات و مشروعیت بسیاری از مطبوعات و رسانه های دولتی و خصوصی ” اقامه معروف ” و”محومنکرات ” است . رسانه های جمعی که برآیند کار و فعالیتش نشر منکر وگسترش غفلت و بی خبری و ترویج انحرافات و ایجاد شبهه در حوزه اندیشه ها و اخلاق و مسایل اجتماعی مسلمین باشد، در نظام اسلامی فلسفۀ وجودی خویش را از دست می دهد.سکوت مطبوعات و رسانه ها در برابر خطاها وانحراف های دولتی و مردمی، اگر آگاهانه باشد، خیانت است و اگر از روی جهل و غفلت انجام پذیرد، باز هم مایه گمراهی و ضلالت امت اسلامی می گردد.مطبوعات و رسانه‌ها، به ویژه آنهایی که از بودجه محرومین و بیت المال مسلمین اداره و حمایت می شوند ، حق ندارند به نقش سر گرمی آفرینی اکتفا کنند و یا خدای ناکرده در خدمت ترویج و عادی سازی منکرات اجتماعی قرار گیرند، زیرا منکرات رسانه ای و مطبوعاتی از خطر ناکترین و بدترین منکرات اجتماعی است که به برخی نکات آن فهرست وار یاد آور می شویم ۱- تولید وپخش دروغ وشایعه۲- گسترش شبهات عقیدتی واخلاقی۳- ایجاد شبهه در زمینه های سیاسی و اجتماعی۴- نشر خرافات۵- کتمان حقایق۶- ستایش و نکوهش بی جا از شخصیت ، نهاد ها ، احزاب و… ۷- مدح کفار، منافقان، ظالمان و فاسقان به بهانۀ مقتضیات بین المللی ، صنعتی و…۸- نکوهش و تحقیر و تمسخر مؤمنین۹- ایجاد اختلافات ، مذهبی ، قومی ،لسانی وجناحی۱۰- ایجاد روحیۀ یأس وناامیدی۱۱- نقل و اشاعۀ فحشاء ومنکرات اجتماعی۱۲- ضد تبلیغ برای نشر و فعالیت ها ی دینی امت اسلام۱۳- تملق وچاپلوس۱۴- غیبت ها و اتهام های رسانه ای، نداشتن عفت قلم وکلام وتصوی۱۵-چاپ و نشر تصاویر انحراف آفرین و ضد اخلاق۱۶-سکوت وگرفتن حق السکوت و عدم دفاع از حقوق محرومان ومسلمین جهان به امید این که رسانه ها رسالت واقعی خویش را به دست آورده و از این طریق مصدر خدمت در جامعه گردد و با شروع به کار این رسانه در استان و آینده ای نچندان دور در کشور اسلامیمان بتوانیم به رسالت عظیم و در راستای راه شهدا ،امام خمینی و و رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی امام خامنه ای حرکت و اطلاع رسانی شفاف و دقیقی داشته باشیم.

صادق علیپور تلزالی مدیریت پایگاه خبری تحلیلی ایل نیوز